فرهنگ نمادها: اساطیر، رویاها، رسوم و...

نویسنده: آلن گربران

              

معرفی کتاب

در کتاب، نمادهای مثنوی مولوی به ترتیب حروف الفبا تشریح شده است. نگارنده در این مجموعه پس از آن که شاهکار مثنوی را تمثیل می‌داند، خاطرنشان می‌سازد: "تمثیلات و قصص برای تفهیم حقایق معنوی و نزدیک کردن معانی لطیف روحانی به ذهن جامعه‌ی بشری است که حوصله‌ی فهم آن‌ها از حدود جسمانیات، تجاوز نمی‌کند. برای مولانا، تمثیل نقشی هم چون عالم مثال و برزخ را دارد. عالم مثال، واسط میان حقایق عقلی و عوالم حسنی است". سپس به سمبلیک بودن هنر دینی اشاره می‌کند و مولانا را به منزله‌ی یکی از شاخص‌های فرهنگ اسلامی ایرانی در حوزه‌ی قصه و تمثیل، معرفی می‌کند.

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها