شوهران دوست داشتنی‌: به‌قلم زن‌هایی که شوهری دوست داشتنی دارند

NotesPages 123 صفحه نویسنده: ج. اس. سالت

NotesPages 123 صفحه
              

معرفی کتاب

مطالب این کتاب که از زبان برخی زنان بازگو شده حاوی نکته‌هایی است در خصوص شوهران مطلوب، رفتار شایسته مردان، ارتباط صحیح، ابراز عشق و محبت، تحکیم پایه‌های خانوادگی، و حمایت همسران از زنان خود در تمام مراحل زندگی. این مطالب عمدتا بر اساس روحیات و روان شناسی زنان تدوین گردیده است.

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها